BlockChain.bg

Bitcoin трансакционни такси

От пускането си в действие досега биткойн мрежата е предоставяла на копачите един основен стимул за работата, която те извършват – емисиите на нови биткойни. Новоемитираните биткойни във всеки нов блок са основният източник на приходи за копачите, с които те покриват разходите си по ново оборудване и стойността на изразходвания ток. Както вече обсъдихме обаче, това възнаграждение постепенно спада – от първоначалните 50 биткойна до 25 към момента, с тенденция да станат 12,5 през 2016 г. и т.н. Неминуемо това възнаграждение практически ще изчезне през 2140 г. Следователно системата трябва да предложи друг вид възнаграждение на копачите, така че тяхната дейност да продължи да бъде рентабилна.

Този вид друго възнаграждение са т.нар. „транксакционни такси“. Както се подразбира от името, това са такси, които се заплащат от ползващите мрежата, когато извършват преводи от една сметка в друга. Тези такси се определят от нареждащия трансакцията и техният размер се вписва като част от нея. Когато копач успее да генерира поредния блок, той прехвърля по своя сметка не само новоемитираните биткойни, но и всички такси към трансакциите в този блок.

В зависимост от размера на трансакцията се определя минималната дължима такса. В случая обаче под „размер“ не се разбира сумата на биткойните, които биват прехвърлени, а паметта, която се изисква за записване на трансакцията в блокверигата. Както казахме по-рано, всяка трансакция описва една или няколко предходни (входящи) трансакции, от които идват биткойните, както и един или няколко (изходящи) адреса, към които става прехвърлянето. Всеки от тези записи раздува размера на трансакцията. Това означава, че ако имаме трансакция, която прехвърля биткойни от много на брой малки предходни трансакции, то общият ѝ размер ще бъде по-голям от този на средностатистическата трансакция. Същото важи и ако една трансакция прехвърля биткойни към много различни сметки.

Към края на 2015 г. задължителните минимални такси са както следва:
1. ако трансакцията е по-малка от 1 000 байта – няма минимална такса;
2. ако трансакцията е по-голяма от 1 000 байта – минималната такса е 0,0001 биткойна за всеки 1 000 байта. Това означава, че ако дадена трансакция е с размер 3 000 байта, минималната такса за нея ще бъде 0,0003 биткойна;

Макар че съществува минимална такса за някои трансакции, системата не определя максимален размер на платената такса. Това означава, че ако реши, нареждащият трансакцията може да плати много по-висока такса от минималната, което би довело до приоритетното включване на трансакцията му в следващия блок. Копачите са стимулирани да включват подобни трансакции преди останалите заради по-голямата награда за тях.

Следва да се има предвид, че всеки блок има максимален възможен размер и това ограничава броя на трансакциите, които могат да бъдат включени в него. Към момента максималният разрешен размер на един блок е 1 мегабайт, което е и причината да бъде възможно някои трансакции, които са с минимална такса или изобщо без такса, да не бъдат включени в първия възможен блок, а в някой от следващите.

Наличието на минимални такси и пазарният принцип, по който се определя кои трансакции ще бъдат добавени в блока и кои не, служи също така за защита на системата от злонамерени атаки. Възможно е да се организира атака срещу мрежата, която цели да се препълнят блоковете с много на брой фиктивни трансакции. Наличието на минимални такси гарантира, че подобна атака би излязла скъпо на този, който я провежда, защото той ще трябва да плаща таксите за генерираните от него трансакции.

Бъдете в час с актуалните тенденции и развитие на криптовалутите.

Чрез криптобюлетина на BlockChain.bg, ще бъдете винаги в час с актуалните новини и тенденции, около криптовалутите.